Ekspertyzy i opinie przeciwpożarowe

Realizacja inwestycji obejmujących prace budowlane w obiektach istniejących, niespełniających wymagań obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych, możliwa jest jedynie po uzyskaniu odstępstw od tych przepisów. Wykonujemy ekspertyzy techniczne, w tym zarówno w zakresie wymagań przepisów techniczno–budowlanych, tj. przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jak również przeciwpożarowych, tj. w trybach przewidzianych w przepisach rozporządzeń MSWiA:

  • w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
  • w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Oferujemy również wykonanie dokumentacji i wystąpienia do Komendantów Wojewódzkich PSP w sprawach odstępstw od przepisów dotyczących obiektów związanych z przemysłem petrochemicznym, w trybie §3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie.