Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma Fire Wall Sp. z o.o. Sp. K. przetwarza informacje ze źródeł
publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji
mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych
osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z
Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której
dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych
osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane
bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest
Fire Wall Sp. z o.o. Sp. K.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Sienkiewicza 22, 05-420 Józefów lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@firewall.net.pl
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o
niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty
odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy
technologii znanej jako „pliki cookie”. Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i
później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub
persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają
nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co
wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.
Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na
wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w
swojej przeglądarce

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez
źródła publicznie dostępne.
Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych
dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w (1) państwach trzecich, tj. poza
Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub (2) organizacjach międzynarodowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
6) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

  •  kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@firewall.net.pl
  •  kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sienkiewicza 22, 05-420 Józefów

Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje,
w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i
procedurami związanymi z celami przetwarzania.

Pozdrawiamy, Józefów 25 maja 2018r.

Załącznik nr 12 – klauzula informacyjna 
(otwórz w nowym oknie lub pobierz)